Vessies Administratie, Belasting & Advies

Specialist voor het MKB

Visie

We willen:

·         klanten ontlasten van hun administratieve- en belastingverplichtingen.

·         dienstverlening tegen redelijke tarieven.

·         vooraf duidelijkheid over de tarieven.

·         achteraf geen verrassingen.


We willen dit bereiken door:

·         de ondernemer de mogelijkheid te geven zich te laten concentreren op zijn eigen vakgebied.         Wij zijn zelf ook ondernemer en ons vakgebied is diensten op gebied van administratie en             belastingen.

·         onze eigen kosten laag te houden door geen gebruik te maken van dure kantoorpanden en           auto’s.

·         een dienstenoverzicht samen te stellen met vaste vooraf bepaalde prijzen, welke voor                   minimaal een jaar vast staan.

·         geen opzegtermijn te hanteren.